Beschermjassen

Transculturele hulpverlening


"Er werden tips gegeven die gebruikt kunnen worden op de werkvloer. Het heeft heel wat losgemaakt bij mij als hulpverlener, het geeft stof tot nadenken over je positie tegenover je cliënten."


Door de driedaagse training Beschermjassen krijg jij een bewustere

verbinding  met  jezelf.  Jij  verkent  jouw  grenzen,  kwetsbaarheden en familieverhalen.


Tijdens deze verkenningstocht leer jij jezelf open te

stellen en van perspectief te wisselen in een dialoog. Dit inspireert en

leidt tot creatieve oplossingen zowel in privé- als in werksituaties.

Door zelf te ervaren wat het is om beschermjassen te gebruiken, door ernaar op zoek te gaan of te herontdekken, voel je het effect ervan. 


Vaak wordt bij vluchtelingen met traumatische ervaringen gedacht dat het verleden moet rusten maar mensen hebben het verleden juist nodig. Ze moeten het bij zich kunnen dragen om in de toekomst een plek te creëren. Mensen willen niet terug, ze willen maar eventjes rondkijken in het verleden om een perspectief voor de toekomst te kunnen ontwikkelen.


Inhoud van een training:

Dag 1: Faseovergangen, familiesystemen en heilige huisjes

Dag 2: In -en uitsluitingsmechanismen, interculturele communicatie en instrumenten

Dag 3: Terugkomdag met intervisie en casuïstiek

De laatste dag brengen we casussen mee en bekijken we ze aan de hand van beschermjassenmodel. We oefenen en ervaren om zo tot nieuwe inzichten te komen.


Beschermjassen op school


Welke rol speelt de leraar in het creëren van een aangenaam, ondersteunend en stimulerend leerklimaat?

Hoe kun je aandacht hebben voor empathie en compassie in onderwijs?

Op welke manier kunnen krachtbronnen ofwel beschermjassen uit de familie, historie en cultuur van het kind én de docent ingezet worden op school?


Er rust een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in het onderwijs. Een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de klas maakt het lastig om eenduidig onderwijs te verzorgen.

Maar ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, psychiatrische diagnoses, fysieke beperkingen en hoogbegaafdheid vragen om extra aandacht. Het zijn deze leerlingen die makkelijk buiten de boot vallen: buiten de groep én buiten de leeromgeving. Want wie zich onveilig voelt, leert niet meer.


Aandacht voor diversiteit op school is aan de orde van de dag, zeker met het oog op passend onderwijs. Leraren toerusten op omgaan met verschil - bij de ander en bij zichzelf - is essentieel in deze tijd. Want hoe je omgaat met verschil, zegt ook iets over jezelf. Tijdens een vorming beschermjassen op school leer je hoe je kinderen weer veilig kan omhullen zodat ze zich opnieuw wat krachtiger en veiliger kunnen voelen door ook op zoek te gaan naar wie jijzelf bent.


Inhoud van een training:

Verschil tussen ik –en wij gerichte families

Contextuele vragen om op zoek te gaan naar familieverhalen

Stilstaan bij in –en uitsluitingsmechanismen in het onderwijs

Enkele instrumenten inoefenen om te beschermjassen

Beschermjassen in de organisatie


Beschermjassen biedt hulpverleners of leerkrachten kennis, inzicht en vaardigheden waarmee ze met hun reguliere aanbod, werkwijze en interventies beter kunnen laten aansluiten bij cliënten met een migratie-achtergrond. Het model kan ook van toepassing zijn bij personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.


Het model gaat pas echt betekenis krijgen als deze kennis, inzichten en vaardigheden van Beschermjassen goed geïntegreerd zijn/worden in de basishouding van de professional en op een duurzame wijze, als toegevoegde waarde in de reguliere werkwijze van het team, afdeling en organisatie geïmplementeerd zijn. 


Indien jouw team na een introductie beschermjassen verder wil oefenen of aan de slag wil gaan met het praktische deel van beschermjassen, kan dat.


We zoomen nog meer in op:

In -en uitsluitingsmechanismen

Faseovergangen

Familiesystemen

Interculturele communicatie

Instrumenten (werken met genogrammen, levenslijnen,...)

Op zoek naar beschermjassen


Dit kan in de vorm van:

Coaching

Intervisie

Vorming